K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj
vaše právo na informácie. Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti,
obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity,
dôvernosti a zodpovednosti, pričom osobitný dôraz sa kladie najmä na bezpečnosť a ochranu
osobných údajov.
S účinnosťou od 25. mája 2018 sa pri spracúvaní osobných údajov uplatňuje Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“ alebo „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných
údajov“).
V súlade s článkom 13 a 14 GDPR a § 19 zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť
EUROPERSONAL & SERVIS s.r.o. povinná Vám poskytnúť nasledovné informácie:

1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom (čl. 4 bod 6 GDPR a § 5 písm. o) zákona o ochrane osobných údajov) je
obchodná spoločnosť EUROPERSONAL & SERVIS s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 70 , Bratislava 821
05 IČO:44 973 209 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
61020/B, kontaktné údaje: tel.: 02/43412279, e-mail:
https://www.skolenievzv.eu

2. Účel spracúvania osobných údajov

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v pre kvalitné poskytovanie svojich služieb poznať
niektoré osobné údaje dotknutých osôb a potrebuje ich poskytovať ďalším príjemcom za účelom
plnenia si zákonných povinností.
Spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi:

 • spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov
 • spracovanie personálnej a mzdovej agendy
 • spracovanie účtovnej agendy.

3. Právny základ spracúvania osobných údajov

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v súlade s platným a aktuálnym zákonom. Právnym
základom spracúvania osobných údajov je:

 • osobitné právne predpisy a to najmä:
  o zákon o sociálnom poistení, zákonník práce, platné mzdové a účtovné predpisy,
  obchodný zákonník, občiansky zákonník, živnostenský zákon, zákon o ochrane
  bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov a to v závislosti od účelu
  spracúvania osobných údajov
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
 • spracovanie osobných údajov na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby
 • oprávnený záujem spoločnosti.
  Spoločnosť spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak:
  a) účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov
  alebo ich rozsah ustanovuje priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie,
  medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo tento zákon. Ak zoznam
  alebo rozsah osobných údajov nie je ustanovený, spoločnosť môže spracúvať osobné údaje
  len v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného účelu
  spracúvania pri dodržaní základných povinností podľa § 13 ods. 3 písm. a) až e) i) zákona o
  ochrane osobných údajov.
  b) Spoločnosť ďalej spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania
  osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný
  zákon a to len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon. Spracúvané osobné
  údaje možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje
  účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré
  možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje
  poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak zákon o
  ochrane osobných údajov neustanovuje inak.
  c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku
  dotknutej osoby,
  d) sa spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a
  prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené; ten, kto tvrdí, že spracúva zverejnené
  osobné údaje, na požiadanie preukáže úradu, že spracúvané osobné údaje boli už zákonne
  zverejnené,
  e) spoločnosť spracúva osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na ochranu práv a právom
  chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany pre tieto účely: – zabezpečenie
  predzmluvných/ zmluvných vzťahov

4. Príjemcovia, resp. kategórie príjemcov

Príjemcami sú zamestnanci spoločnosti, ktorí sú s ohľadom na ich pracovné zaradenie a na základe
poverenia spoločnosti oprávnení spracúvať osobné údaje súvisiace s agendou uchádzačov o
zamestnanie.

5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie

Spoločnosť neprenáša a nebude Vaše osobné údaje prenášať do tretej krajiny, ani ich nebude
prenášať žiadnej medzinárodnej organizácii.

6. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa
požiadaviek osobitých predpisov.
Konkrétne doby uchovania predpisuje interný predpis Registratúrny plán spoločnosti vypracovaný
v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.
Spoločnosť predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba
uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné
údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.
Spoločnosť zabezpečuje, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané vo forme
umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na
dosiahnutie účelu spracúvania.

7. Vaše práva ako dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:

 • Máte právo kedykoľvek požadovať prístup k Vašim osobným údajom – na základe vašej
  žiadosti Vám spoločnosť poskytne informáciu, aké osobné údaje o Vás spracúva, za akým
  účelom, z akého zdroja boli tieto osobné údaje získané, komu boli osobné údaje poskytnuté a
  aká je predpokladaná doba uchovávania osobných údajov.
 • Máte právo kedykoľvek požadovať opravu svojich nepresných, neúplných alebo neaktuálnych
  osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • Máte tiež právo požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné pre účel,
  pre ktoré boli pôvodne získané alebo spracúvané.
 • Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov – môžete požiadať
  spoločnosť, aby nevymazala Vaše osobné údaje, ktoré by inak bola povinná vymazať a tiež
  môžete spoločnosť požiadať, aby s Vašimi osobnými údajmi ďalej nepracovala, pokým sa nevyjasní, či sú spracúvané údaje presné, prípadne či Vaša námietka proti spracúvaniu osobných údajov bola vznesená odôvodnene.
 • Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov (len pri
  osobných údajoch, pri ktorých je právnym základom spracúvania oprávnený záujem
  spoločnosti). Pokiaľ tak urobíte, Vaše osobné údaje bude spoločnosť naďalej spracúvať len v
  prípade, ak sa preukáže, že pre takýto postup existujú závažné oprávnené dôvody.
 • Máte právo zabrániť spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo
  budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • Máte právo na prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi

V prípade, že sa domnievate, že v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov boli porušené
Vaše práva, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. 02 323 132 14, e-mail:
, alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť
zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť
blízka osoba.
Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne,
okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov
spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie
dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Spoločnosť je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa
doručenia žiadosti

8. Akým spôsobom môžete svoje práva uplatniť?

Svoje práva (vrátane práva odvolať súhlas) uplatňujete u prevádzkovateľa – spoločnosti niektorým
z nasledovných spôsobov: písomnou formou, alebo e-mailom (kontaktné údaje sú uvedené v bode 1
vyššie).

9. Aké osobné údaje budú spracúvané:

Spoločnosť bude spracúvať nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko;
 • dátum narodenia;
 • adresa bydliska, prípadne kontaktná adresa;
 • dosiahnuté vzdelanie (vrátane príslušných dokladov);
 • informácia o predchádzajúcich pracovných skúsenostiach;
 • e-mailová adresa;
 • telefonický kontakt.

Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu týmto informovala o ochrane Vašich osobných údajov a
poučila Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej
informačnej povinnosti.