EURÓPSKE PROJEKTY

Projekt   „Zdvihni  si  šancu“     je   Dopytovo – orientovaný  projekt,  ktorí je   realizovaný   prostredníctvom Ministerstva  školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej  republiky.  Cieľom projektu  je bezplatné vzdelávanie – školenie  obsluhy motorových vozíkov / VZV/   pre  uchádzačov o zamestnanie a dobrovoľne nezamestnaných osôb pochádzajúcich zo všetkých oprávnených krajov Slovenska (Banskobystrický, Žilinský, Košický, Prešovský, Nitriansky, Trenčiansky, Trnavský), ktorí v rámci zamestnania hľadajú uplatnenie v oblasti logistiky. Počas vzdelávania uchádzači získajú od kvalifikovaného školiteľa reálne základy a praktické skúsenosti v práci s motorovým vozíkom.

Realizácia  projektu: od 11/2019  do 04/2022
Kód projektu: 312011G048

Tento projekt sa realizuje vďaka  podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk
www.minedu.gov.sk

Projekt Inclusive & Practical Assessment Tools For Guidance Practitioners Inclusive+” je európsky projekt spolu-financovaný programom Erasmus+.

Projekt vychádza zo skutočnosti, že Európa potrebuje vzdelanú a kvalifikovanú pracovnú silu nato, aby čelila hospodárským a konkurenčným výzvam, ktorá zaroveň bude mať rozsiahle zručnosti a kompetencie na uspokojenie pracovných požiadaviek v súčastnosti aj v budúcnosti.

Hlavným cieľom projektu je inovácia, ktorá je pretavená do vytvárania otvorených, flexibilných a adaptovateľných nástrojov, ktoré pomáhaju objaviť, dokumentovať a rozvíjať zručnosti a kompetencie nízko kvalifikovaných pracovníkov. Cieľom tohoto je zlepšiť a rozšíriť ponuku nástrojov používaných v našej dennej praxi.

Navštívte našu webstránku, kde sa dozviete viac: http://www.inclusiveplus-project.eu/sk/

 

Projekt Career Coaches for Low Qualified Adults – Qualify je európsky projekt spolu-financovaný programom Erasmus+.

Projekt sa zameriava na odborné poradenstvo a na preskúmanie koučingu ako nástroja na podporu nízko kvalifikovaných nezamestnaných. Qualify takisto skúma prekážky pri ich rozhodovaní, vzorce ich správania v minulosti a ich vplyv na rozhodovanie do budúcnosti a pomôcť im posunúť sa vpred.

V rámci projektu Qualify sa vytvorí školiaci materiál pre odborníkov v oblasti poradenstva a moderné IKT nástroje na podporu kariérneho manažmentu pre nízko kvalifikovaných dospelých.

Navštívte našu webstránku, kde sa dozviete viac: https://www.qualifyproject.eu/

 

Získali sme grant v rámci programu ERASMUS+

erasmus+